Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia


Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016.  poz. 23 ze zm.) oraz art.85 ust.3 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.02.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice, gm. Bochnia”.

Inwestor: Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Z treścią decyzji oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2 w godzinach  pracy urzędu (tel.0-14 611-60-20)

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy  Bochna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  17 lutego 2017 r.

 

Otrzymują:

1.Strona internetowa UG Bochnia

2.Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

3.Tablice ogłoszeń na terenie m.  Damienice, Cikowice, Stanisławice