Relacja z zebrania z dn. 27.09.2016


W dniu 27.09.2016 o godzinie 17-tej odbyło się zebranie wiejskie w WDK Stanisławice.
Na zebraniu obecnych było 15 mieszkańców Stanisławic, radny oraz sołtys.
Z powodów niezależnych od siebie nieobecny był Wójt Gminy Bochnia.

Punkty zebrania :
1. Wybór przewodniczącego.
2. Wybór protokolanta.
3. Uchwalenie funduszu sołeckiego na 2017 rok.
4. Inwestycje w roku 2016 w naszej miejscowości.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.3
Budżet funduszu sołeckiego na rok 2017 został uchwalony jednogłośnie.
Wyszczególnienie przewidywanych wydatków :
10690 zł – traktorek do koszenia trawy boiska i gimnazjum.
1000 zł – paliwo, olej, żyłka do kosiarki.
1000 zł – remont tablic informacyjnych w naszej miejscowości.
2500 zł – zakup „sprężynowców” dla ZSG Stanisławice.
1500 zł – zakup umundurowania galowego dla OSP Stanisławice.
1500 zł – remont ogrodzenia przy WDK.
500 zł – ławeczka przy placu zabaw.
495 zł – utrzymanie strony internetowej STNC.
500 zł – koszenie trawy na nieużytkach .
Wydatki na WDK razem 6196 zł w tym:
2289 zł – projektor.
2000 zł – laptop.
400 zł – ekran.
555 zł – stojak, okablowanie i montaż projektora.
600 zł – rolety do okien.
352 zł – artykuły biurowe.
Razem wszystkie wydatki przewidywane na 2017 rok – 25881 zł

Ad. 4
Inwestycje wykonane w Stanisławicach w 2016 roku:
28000 zł – modernizacja boiska.
3000 zł – wymiana oświetlenia w WDK (montaż w czynie społecznym – sołtys oraz mieszkańcy Stanisławic).
160 000 zł – wykonanie odwodnienia szkoły oraz parkingu.
230 000 zł – wykonanie utwardzenia podłoża oraz nakładki asfaltowej na ul. Kalinowej i przygotowanie projektu budowy koletora oraz rozbudowa oczyszczalni w Damienicach.

Ad. 5
Wolne wnoski:
Zwołanie komisji na obiekcie 31 A ( estakada autostrady ) w sprawie uciążliwego hałasu pochodzącego z dylatacji obiektu.
Pismo do UG w sprawie pasów koło szkoły podstawowej.
Pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie nakładki na ul. NiepoŁomickiej.

Zakończnie zebrania.