Zakończenie scalania gruntów


Decyzja starosty o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów wraz z warunkami objęcia w posiadanie działek (termin wejścia w posiadanie nowych działek, rekultywacja, przepusty, drogi, inne) stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

scalanie gruntów Stanisławice